Peygamber-kurandaki

Peygamber Özellikleri ve Kuran’daki Peygamberler

Allah c.c evreni yaratmış ve içinde canlı cansız bütün varlıklarla birlikte insanı var etmiştir. İnsanlardan iyi olanlarla kötüleri belirtmek üzere bir sınav yeri olarak da dünyayı yaratmıştır. Gerektiği zaman iyi, doğru ve güzeli anlatmak ve hatırlatmak üzere mesajlar göndermiştir. Bu mesajları insanlara aktarmak için de bazı kimseleri seçip görevlendirmiştir. Allah’ın kendilerine bildirdiği mesajları diğer insanlara aktarmakla görevli bu kişilere peygamber denir. Peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajları insanlara aktarmanın yanı sıra bu yaşantılarıyla da insanlara örnek olan şerefli kullarıdır. (Hepsine salat ve selam olsun.)

Peygamber kelimesi Farsça bir kelime olup “haber getiren” anlamına gelmektedir. Peygamber kelimesinin eski Türkçedeki karşılığı ise “Yalvaç”tır. Nebi, Resul ve Mürsel kelimeleri de Kur’an-ı Kerim’de peygamber kelimesini ifade etmek için kullanılır. Nebi, “haber veren, mertebesi yüksek” anlamına gelirken, Resul ve Mürsel kelimeleri “gönderilmiş kişi” manasına gelmektedir. Resul (Rasul) ayrıca yeni bir kitap ve şeriat ile gönderilen peygamber için kullanılan bir terimdir. Peygamberlerden yalnız 4 tanesine kitap indirilmiştir. Peygamberler ve kitapları sırayla şu şekildedir. Hz. Musa-Tevrat, Hz. Davut-Zebur, Hz. İsa-İncil, Hz. Muhammed (SAV)-Kur’an-ı Kerim. Nebi’de yeni bir kitap ve şeriat ile gönderilmeyip, kendinden önceki peygamberin kitap ve şeriatını tebliğ için gönderilen peygamberler için kullanılmıştır. Peygamberlere iman, imanını şartlarından birisidir.

Onun için Cenab-ı Hak peygamberler arasında ayrım yapmaksızın inanmanın gerektiğini Bakara Suresinin 285. Ayetinde şöyle vurgulamıştır:

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allaha, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik, dediler.”

Ayrıca Cenab-ı Hak yeryüzünde peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk bulunmadığını da Nahl Suresi 36. Ayette şöyle bildirmiştir:

Andolsun ki biz her ümmete, Allah’a kulluk edin ve Şeytan’dan uzaklaşın diye bir peygamber gönderdik; içlerinde, Allah’ın doğru yola sevkettiği de var, sapıklığı hakedeni de.

Peygamber Özellikleri

Dünyanın yaradılışından beri yeryüzüne birçok peygamber gönderilmiştir. Peygamberler vahiy yoluyla Allah’tan gelen mesajları insanlara iletmiş, Allah tarafından kendilerine bahşedilen insanüstü özellikleri ve mucizeleri ile insanlara Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlamaya çalışmışlarıdır. Her ne kadar peygamberler insanüstü özellikleri sahip olsalar da yaşantıları diğer insanlardan farksız değildir. Her peygamber her anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş, dünyaya geldikleri toplumun insanı ile aynı dili konuşmuşlardır. Her insan gibi onlarda dünya işleriyle meşgul olmuş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuşlar ve her insan gibi de sonunda ölmüşlerdir.

Peygamberlerin sahip oldukları özellikleri beş madde de özetlenebilir:

 1. SIDK: Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de peygamber olarak görevlendirildikten sonra da asla yalan söylememişlerdir.
 2. EMANET: Peygamberlerin hepsi dürüst ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler.
 3. TEBLİĞ: Peygamberlerin hepsi Allah’tan aldıkları vahyin tamamını, eksiksiz bir şekilde ve aldıkları haliyle insanlara ulaştırmışlardır.
 4. FETANET: Peygamberlerin hepsi son derece akıllı ve zeki insanlardır.
 5. İSMET: Peygamberler hepsi günah ve kötülüklerden uzak tutulmuşlardır.

Hazreti İbrahim (as)’ın Putperestlere Verdiği Büyük Ders

Kur’an da adı geçen Peygamberler

Peki, dünyaya kaç tane peygamber gelmiştir? Bu soruya cevap vermek çok zordur. Ancak bazı rivayetlere göre 124 bin peygamber geldiğini söylenmektedir. Kuran da ise 25 peygamberin adı geçmektedir. Bunlar ise:

 1. Hz. Âdem (as): Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyen ve “es-selamu aleyküm” şeklinde selamı ilk verendir.
 2. Hz. İdris (as): Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanandır.
 3. Hz. Nuh (as): Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. Suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisine çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. İnsanlığın ikinci babası olarak bilinir. 950 yaşına kadar yaşamıştır.
 4. Hz. Hûd (as): Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. Suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Ad kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.
 5. Hz. Salih (as): Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evleriyle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.
 6. Hz. İbrahim (as): Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’an’ın 14. Suresi onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kabe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi öğreten Peygamberdir.
 7. Hz. Lut (as): Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hazreti İbrahim’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir.
 8. Hz. İsmail (as): Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Ayrıca ata binme, ok atma ve avcılık konusunda da hünerlidir Babası Hz. İbrahim ile birlikte Kabe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (sav) onun soyundan gelmektedir.
 9. Hz. İshak (as): Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in  (as) oğludur. Kur’an’da adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilen, bütün peygamberlerin atasıdır.
 10. Hz. Yakup (as): Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ve evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolasıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır.
 11. Hz. Yusuf (as): Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. Suresi onun adını taşımaktadır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir surede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların en güzeli” olarak nitelenmiştir.
 12. Hz. Şuayb (as): Kur’an’da adı 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir.
 13.  Hz. Musa (as): Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır.
 14. Hz. Harun (as): Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa’nın (as) kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.
 15. Hz. Davud (as): Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Talut’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrail oğullarına kral olmuştu. Demirciydi.
 16. Hz. Süleyman (as): Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Hz. Davud’dur (as). Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi. Ordusunda rüzgârlar, cinler, insanlar ve kuşlar vardır.
 17. Hz. Eyyub (as): Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.
 18. Hz. Zülkifl (as): Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberdendir.
 19. Hz. Yunus (as): Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. Suresi onun adını taşımaktadır. Gönderildiği halkın kendisinin davetine aldırmaması üzerine yaşadığı şehri terk etmiştir. Bindiği gemiden denize atılmış, bir balık tarafından yutulmuş ve bir mucize olarak kendisine yutan balığın midesinde yaşamıştır. Hataları için samimi olarak tövbe etmiş, Allah’ın affetmesi üzerine yeniden şehrine dönmüştür. Bundan sonra toplumunun tamamı kendisine iman etmiştir ve bu özelliğe sahip tek peygamberdir.
 20. Hz. İlyas (as): Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.
 21. Hz. Elyesa (as): Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas’a (as) yardımcı olarak gönderilmiştir.
 22. Hz. Zekeriyya (as): Kur’an ‘da adı 7 defa geçmektedir. Hz. Süleyman’ın (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrail oğulları tarafından şehit edilmiştir.    
 23. Hz. Yahya (as): Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hz. İsa’nın (as) müjdecisidir.
 24. Hz. İsa (as): Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğdu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir.
 25. Hz. Muhammed (sav): Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. Suresi onun adı taşımaktadır. Son peygamberdir.           
Peygamber meslekleri
(Toplam 87 kez ziyaret edildi, 1 ziyaret bugün)
İnternet sitesi https://politikkalem.com
Yazı oluşturuldu 35

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.